page-header

Gizlilik Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Bilgilendirme
Bayer Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri
sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek,
saklayacak, güncelleyecek ve Bayer Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş ortakları ile açık rızanız kapsamında,
mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile, Kanun
hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

1. Kişisel verinin tanımı:
Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik ve iletişim bilgileri (ad, soyad, e-posta adresi vs) olmak üzere, IP,
adres, e-posta adresi ve telefon bilgileri, ses ve görüntü gibi burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere
sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;
Kişisel verileriniz, öncelikle Türk Ticaret Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve
ilgili diğer mevzuat kapsamında sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle, tanıtım ve reklam
faaliyetleri gibi faaliyetlerimizle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve
muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, iletişim bilgileriniz ile diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt
üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin
düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama
ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi
amaçlarıyla işlenecektir.
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:
– Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi;
– Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız
operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması;
– Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sitemine tabi
tutulması;

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:
Kişisel verileriniz; internet sitemiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz
bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan
ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce iletmiş olduğunuz bilgileriniz,
iletişim izniniz ve ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı
veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

4. Kişisel verilerinizin aktarılması:
Kişisel verileriniz, ana hissedarımıza, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız,
program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı sigorta şirketlerine, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin
gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi / yurtdışı kurumlara ve yurtiçi / yurtdışı diğer üçüncü
kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:
Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi
olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya
mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan,
kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların
önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

6. Kanun kapsamındaki haklarınız:
Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini
öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış
işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda
belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Back to top of page